Modern Onderwijs-12-11-2010

Uitnodiging
Het bestuur van de NVSST nodigt u graag uit voor de aanstaande najaarsbijeenkomst op vrijdag 12 november 2010 van 13.30 tot 17.00 uur in het nieuwe ACTA-gebouw in Amsterdam, Gustav Mahlerlaan 3004, 1081 LA Amsterdam (routebeschrijving: zie www.acta.nl).
Het thema van deze bijeenkomst is:
Modern Onderwijs
Sinds enkele maanden is het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam (ACTA) gehuisvest in een nieuw en indrukwekkend gebouw. Dit was voor de NVSST aanleiding om, in samenwerking met de sectie Sociale Tandheelkunde & Voorlichtingskunde, de najaarsbijeenkomst 'op locatie' te organiseren en te wijden aan het hedendaags onderwijs binnen de tandheelkunde.
In de loop der jaren is het onderwijs van tandheelkundige professionals op tal van vlakken veranderd. Het curriculum wordt vanzelfsprekend steeds aangepast aan de voortdurende ontwikkeling op de verschillende tandheelkundige vakgebieden, maar vooral ook andere fenomenen hebben het tandheelkundig onderwijs een ander gezicht gegeven. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingen in de beroepsuitoefening, veranderende onderwijskundige inzichten en de toepassing van informatietechnologie.
Het curriculum van de hedendaagse student verschilt nogal van dat wat menig NVSST-lid heeft gevolgd! Tijdens de komende najaarsbijeenkomst zullen vanuit verschillende invalshoeken drie sprekers nader ingaan op het thema 'Modern Onderwijs'.

prof. dr. Albert Feilzer, tandarts sinds 1982 en decaan van ACTA, zal in zijn lezing - geheel in lijn met de NVSST-traditie om te discussiëren over actuele en te verwachten ontwikkelingen op het raakvlak van tandheelkunde en maatschappij - ingaan op de inhoud van de driejarige Masteropleiding en de meerwaarde die dat heeft voor de vorming van de toekomstige tandarts. Ook zal hij, gezien de recente ontwikkelingen in onder meer de orthodontie, de zin en onzin aansnijden van het toenemende aantal vervolgopleidingen.
drs. Gé Ophelders is als adviseur & trainer onderwijsinnovatie verbonden aan het IOWO, (Adviseurs voor Onderwijs Beleid en Organisatie) te Nijmegen. Hij houdt zich voornamelijk bezig met de ondersteuning van grootschalige onderwijsvernieuwingen, zoals de invoering van studentgericht onderwijs of competentiegericht opleiden in het hoger onderwijs. Van 2000 tot 2004 heeft hij het project docentprofessionalisering bij Tandheelkunde begeleid.
Verder is hij als coach verbonden aan het BKO-traject van de RU (Basiskwalificatie Onderwijs). In zijn lezing gaat hij in op de noodzaak van docentprofessionalisering, het invoeringsproces van het project bij Tandheelkunde en de trajecten BKO en UKO (Uitgebreide Kwalificatie Onderwijs).

drs. Dirk Bakker is als tandarts afgestudeerd in oktober 1985 aan de VU. Aansluitend heeft hij enkele jaren in de automatisering gewerkt bij Cap Gemini en de Postbank. In 1995 is hij als herintreder weer als tandarts gaan werken. Sinds 1999 is hij werkzaam bij ACTA als docent in het eerste jaar en vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling en invoering van digitale leermiddelen. Momenteel is hij binnen het ontwikkelteam van de Simodont verantwoordelijk voor de onderwijskundige inhoud.

De Simodont is een haptische computer waarop studenten tandheelkunde in een virtuele wereld kunnen leren boren. Deze toepassing is ontwikkeld in samenwerking met Moog FCS, een bedrijf met expertise in de ontwikkeling van vliegtuigsimulatoren. Vanaf september 2010 oefenen de eerstejaars studenten tandheelkunde op ACTA hun manuele vaardigheden op deze tandheelkundige 'simulator'. Dirk Bakker zal in zijn lezing ingaan op het onderwijs met de Simodont en hiervan ook een demonstratie geven.
Aansluitend aan de lezingen willen we een ieder graag in de gelegenheid stellen het nieuwe ACTA-gebouw te bekijken en bovendien ook zelf virtueel te boren op de Simodont. Daarvoor hebben we in het programma ruimte ingelast voor een korte rondleiding en een Simodont-sessie.
Bovendien zal prof. dr. Robert Bausch aan het begin van de middag een korte presentatie verzorgen over de totstandkoming van de nieuwbouw.
Het programma van de middag zal er als volgt uitzien:
13.30 uur Ontvangst in de hal van het ACTA-gebouw. Bij de receptie s.v.p. melden dat u bezoeker bent van de NVSST-bijeenkomst.
14.00 uur Presentatie nieuwbouw prof. dr. Robert Bausch.
14.15 uur Lezingen.
16.00 uur Demonstratie van de Simodont en rondleiding (in twee groepen).
17.00 uur Afsluiting en borrel.

Graag heten wij u welkom op de NVSST-najaarsbijeenkomst van 2010!
Voor deze bijzondere bijeenkomst verzoeken wij u zich vooraf via e-mail of telefonisch aan te melden bij mw. Hanny Alwicher van het secretariaat van Sociale Tandheelkunde & Voorlichtingskunde!
e-mail h.alwicher@acta.nl
telefoon 020 -5980246

/
Marktwerking in de mondzorg, mij een zorg-04-06-2010

Het bestuur van de NVSST nodigt u graag uit voor de aanstaande voorjaarsbijeenkomst op vrijdag 4 juni 2010 van 14.30 tot 17.00 uur in vergadercentrum Hoog Brabant in Hoog Catharijne te Utrecht. Het thema van deze bijeenkomst is: Marktwerking in de mondzorg, mij een zorg!
Eind december 2007 publiceerde de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) twee zogenaamde consultatiedocumenten waarin de mogelijkheden werden verkend voor een herziening van de bekostigingstructuur in de mondzorg. De reacties van het veld op deze stukken werden door de NZa verzameld en verwerkt in het Visiedocument 'Bekostigingstructuur Mondzorg. Transparante mondzorg met vrije prijzen'.
Naar aanleiding hiervan werd aangestuurd op een experiment in de mondzorg, waarbij de vaste maximumtarieven voor tandheelkundige verrichtingen zouden worden losgelaten en er meer vrijheid in de prijsvorming voor verleende zorg zou worden geïntroduceerd. Het was de bedoeling om in januari 2011 met dit experiment te starten, maar begin dit jaar ontstond hierover onduidelijkheid en werd het voorlopig afgeblazen.
Of en op welke wijze de bekostigingstructuur in de mondzorg zal veranderen is momenteel onduidelijk.
Er is in de afgelopen jaren evenwel een discussie op gang gekomen over marktwerking in de mondzorg en in samenhang daarmee over meer differentiatie in de tarieven voor verleende zorg.
Tijdens de komende voorjaarsbijeenkomst willen we graag aanhaken bij die discussie.
Hiertoe zullen drie sprekers een aantal aspecten belichten van wat 'marktwerking de mondzorg brengt en/of kan brengen'.

Albert-Jan Rijnsburger, werkzaam als econoom bij de NMT, zal ingaan op de ontwikkelingen rond de totstandkoming van de tarieven binnen de tandheelkunde.
Meer in het bijzonder zal hij spreken over de ontwikkeling naar vrije tarieven en meer marktwerking, in de aanloop naar het inmiddels afgeblazen tariefsexperiment.
Voorts zal hij zijn licht laten schijnen over de mogelijke toekomstscenario's rond marktwerking binnen de tandheelkunde.

Marcel Vos van Vos Advies (www.vosadvies.nl) zal spreken over certificering in de zorg en wat dat betekent in het kader van marktwerking.
Via zijn adviesbureau houdt hij zich onder meer bezig met de begeleiding van zorgverleners om hen 'merkbare en duurzame verbeteringen in hun processen, diensten en producten te laten bereiken'.
Zo heeft hij onder meer fysiotherapeuten en zorgverleners in zelfstandige behandelcentra en thuiszorginstellingen bijgestaan.
Deze zorgberoepen kennen al marktwerking en wellicht valt er voor de mondzorg iets te leren van hun ervaringen wat betreft de relatie tussen certificering en marktwerking.

Jos Bakker, werkzaam als senior zorginkoper mondzorg bij Achmea Zorg, zal spreken over vrije tarieven in de mondzorg en de positie van de zorgverzekeraar hierin.
Jos Bakker heeft ruime ervaring in het beleid van de mondzorg.
Hij was bij ZN verantwoordelijk voor het dossier mondzorg, hij was directeur van de NVM en is nu bij Achmea Zorg verantwoordelijk voor het inkopen van mondzorg.
Hoe kijkt Achmea als zorgverzekeraar aan tegen marktwerking in de mondzorg?
Wat is het voordeel voor verzekerden?
Wat zijn de noodzakelijke randvoorwaarden?
Kortom een aantal vragen, die spelen bij Achmea en waarop in de presentatie nader wordt ingegaan.

Graag tot ziens op onze voorjaarbijeenkomst om over deze actuele zaken met elkaar van gedachten te wisselen!Het imago van de tandarts-13-11-2009

Op vrijdag 13 november a.s. houdt de NVSST haar najaarsbijeenkomst.
Aanvang: 14.30 uur
Locatie: zalencentrum Hoog Brabant, Hoog Catharijne, Utrecht

Het onderwerp dat deze bijeenkomst centraal zal staan is:

“Het imago van de tandarts”

Een drietal sprekers zal vanuit verschillende invalshoek een verrassende kijk op dit onderwerp bieden, waarna in de discussie ongetwijfeld diverse imago’s gemaakt en gebroken zullen worden.

Dennis Edeler, medisch historicus, verbonden aan Sociale Tandheelkunde en Voorlichtingskunde, ACTA - met 23 september 2009 (12.00 uur) als promotiedatum bij de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp drinkwaterfluoridering -, spreekt over de positie van de tandheelkunde te midden van de maatschappelijke discussie tijdens de jaren zestig en zeventig over het al dan niet verplicht fluorideren van drinkwater.

dhr Ronald Bos, secretaris van het Ivoren Kruis - “Hou je mond gezond”: een goed imago van de tandarts begint (ook) bij de school om de hoek.

Nico Aarsbergen, oud pr man / lobbyist bij de ANWB, komt vertellen over imago schermutselingen van de ANWB

Het bestuur van de NVSST nodigt haar leden - en andere geïnteresseerden - van harte uit aanwezig te zijn!Transparante zorg aan de stoel-12-06-2009

Met de invoering van het nieuwe zorgstelsel in 2006 heeft de marktwerking definitief intrede gedaan in de gezondheidszorg. Een belangrijk uitgangspunt van het huidige zorgstelsel is dat patiënten moeten kunnen kiezen uit het beschikbare zorgaanbod. Maar dit kunnen zij alleen als over de aard en de prijs van dat zorgaanbod relevante keuze-informatie voorhanden is. Dit betekent dat zorgverleners meer dan voorheen over hun afwegingen en handelen openheid moeten verschaffen. Deze ontwikkeling naar meer transparantie in de zorg staat overigens niet op zich, want ook op allerlei andere terreinen van het maatschappelijk leven (bestuur, onderwijs, dienstverlening, consumentenzaken) wordt meer en meer om openheid van zaken en/of keuzemogelijkheden gevraagd.
Drie sprekers zullen de aard en de gevolgen van deze ontwikkeling naar meer transparantie in de tandheelkundige zorgverlening bespreken. Ieder kiest daarbij een eigen invalshoek, maar in alle gevallen zal aan de orde komen op welke wijze de onmiskenbare roep om meer transparantie in de tandheelkundige zorg vorm kan/moet krijgen en wat het voor de daadwerkelijke beroepsuitoefening van tandartsen inhoudt.

1     Transparante zorg aan de stoel?
       dr. Dirk G. Mettes, tandarts-onderzoeker

Het verlenen van transparante zorg betekent dat tandartsen patiënten vooraf informeren over hun afwegingen en aanpak vóór behandeling en inschattingen na behandeling. Maar wat houdt dat feitelijk in voor tandartsen aan de stoel? Wat vertellen ze patiënten, welke middelen staan hen daartoe ter beschikking, welke missen ze (nog) en heeft transparante zorg ook effect op de samenwerking met collega-tandartsen, mondhygiënisten en preventieassistenten?

dr. Dirk G. Mettes (1948) is sinds 1974 tandarts-algemeen practicus in Boxtel en combineert deze activiteiten sinds 1998 met een deeltijdfunctie binnen het UMC St Radboud. In deze functie verzorgt hij onderwijs en doet onderzoek naar kwaliteit van tandheelkundige zorg. In 2008 resulteerde dit in een dissertatie, waarin verslag wordt gedaan van de ontwikkeling en toetsing van een klinische richtlijn op het gebied van het Periodiek Mondonderzoek.
In de loop der jaren heeft Dirk. G. Mettes binnen de tandheelkunde verschillende bestuurlijke functies bekleed, onder andere binnen de NMT (zowel regionaal als landelijk) en het Ivoren Kruis. Zo is hij momenteel voorzitter van de Commissie Onderzoeksbegeleiding van de NMT. 

 

2     De 'jonge' tandarts in een transparante tandheelkundige praktijk en zorgveld
       dr. Casper P. Bots, tandarts-epidemioloog
 
Een transparante werkwijze, diagnostiek, indicatie en behandeling in de algemene tandartspraktijk vraagt om meer inspanning dan vroeger. Het begint bij inzichtelijk maken van het zorgaanbod voor de patiënt. Een transparante werkwijze leidt vervolgens tot tevreden van patiënten en meer werkplezier. Een plotselinge verandering in de mondgezondheid vraagt dan ook om uitleg over de etiologische factoren (zoals voeding, speeksel, mondhygiëne) aan de patiënt. Daarnaast draagt duidelijkheid over de rekening bij de tandarts bij aan inzicht en betrokkenheid. In een goed gesprek met de patiënt worden wensen, verwachtingen en mogelijkheden aan elkaar gekoppeld. Je doen en vooral ook laten als tandarts anno 2009 vraagt om open communicatie op individueel niveau waarbij je als tandarts samen met de patiënt voortdurend werkt aan een optimale en voorspelbare mondgezondheid. 
 
dr. Casper P. Bots (1974) is tandarts-epidemioloog en werkzaam als algemeen-practicus in de Mondzorgkliniek te Bunschoten (www.demondzorgkliniek.nl ); een praktijk die aan de hand van de zintuigen is opgezet in samenwerking met Studio Beer (www.studiobeer.nl ). Na zijn promotieonderzoek in 2005 heeft hij het Nederlands Speekselcentrum (www.speekselcentrum.nl ) opgezet. Een kenniscentrum waarbij vanuit SBT’s te Amsterdam en Zwolle diagnostiek en advies wordt gegeven aan mensen met aan speeksel gerelateerde mondklachten. Thans heeft hij zitting in de stuurgroep Imago en Identiteit van de NMT en is hij redacteur bij het Nederlands Tijdschrift voor Tandheelkunde.

 

3     Morele kwesties in een veranderende tandartspraktijk
       dr. Alies J. Struijs, ethicus

Kenmerkend voor de huidige situatie van tandartsen en andere zorgprofessionals is dat de eisen uit de omgeving sterker worden en soms haaks staan op het belang van de directe zorgrelatie tussen zorgverlener en patiënt/cliënt. Ontwikkelingen in de zorg zoals meer marktwerking, taakherschikking, grotere transparantie (publieke verantwoording) en richtlijnontwikkeling roepen nieuwe morele vragen op en zetten de professionele autonomie van de tandarts onder druk. In de lezing en discussie gaan we na om welke morele kwesties het dan gaat en welke oplossingsrichtingen mogelijk zijn.

dr. Alies J. Struijs (1956) is ethicus en sinds 1999 werkzaam als senior beleidsadviseur van de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg en sinds 2003 ook coördinator van het Centrum voor Ethiek en Gezondheid, een samenwerkingsverband van de Gezondheidsraad en de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg. Zij is auteur van diverse publicaties van de RVZ en het CEG. Zij is co-auteur van het signalement “Vertrouwen in verantwoorde zorg? Effecten van en morele vragen bij het gebruik van prestatie-indicatoren” (Den Haag, 2006). Deze en andere publicaties van het CEG zijn aan te vragen of te downloaden via de website www.ceg.nl

De NVSST-voorjaarsvergadering wordt dit jaar gehouden in samenwerking met het NMT-congres op vrijdagmiddag 12 juni a.s. in de Doelen te Rotterdam (zie website NMT).

De aanvangstijd is zoals gewoonlijk: 14.30 uur. De ledenvergadering begint om 13.30 uur.

NVSST-leden die alleen voor de NVSST-bijeenkomst komen kunnen met een hen nog toe te zenden pasje kostenloos toegang krijgen.


Verder zijn all NMT-congresbezoekers deze middag uiteraard welkom.


Moderne communicatie in de tandartspraktijk-31-10-2008

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor de Studie van de Sociale Tandheelkunde nodigt alle belangstellenden graag uit voor de aanstaande najaarsbijeenkomst op vrijdag 31 oktober 2008 van 14.30 tot 17.00 uur.
Plaats: vergadercentrum Hoog Brabant in Hoog Catharijne te Utrecht. Het thema van deze bijeenkomst is:

Moderne communicatie in de tandartspraktijk.
De moderne tandartspraktijk is zonder digitale communicatiemiddelen niet meer denkbaar. Dit heeft uiteraard ook consequenties voor de manier waarop de tandarts zijn patiënten informeert en voorlicht. Maken de digitale technieken de voorlichting aan de patiënt beter en eenvoudiger? Of staat het computerscherm juist in de weg en zou een "ouderwets" tête-à-tête gesprek veel wenselijker zijn? En gaat de tandheelkunde al zo ver dat het mogelijk zal zijn dat patiënten de kwaliteit van praktijken via een speciale site vergelijken? Voor dit soort toepassingen is een optimaal gebruik van het internet en de e-mail een eerste vereiste. Het is echter de vraag of de tandarts deze moderne communicatiemiddelen efficiënt inzet. In het verlengde hiervan komt de voortgang van het elektronisch patiëntendossier aan de orde. Niet alleen in relatie tot de tandarts, maar ook in relatie tot andere instanties die soms inzage vragen in (delen van) dat dossier. Kan de patiënt de tandarts daartoe elektronisch machtigen? Zo ja, welke delen van het dossier kunnen ter inzage worden toegezonden zonder de privacy van de patiënt te schenden. Was het papieren dossier al aanleiding voor juridische complicaties, dan is het elektronische dossier misschien nog wel vatbaarder voor juridisch struikelen. Er kan dus niet zonder meer gesteld worden dat de digitale dossiervorming het werk voor de tandarts eenvoudiger maakt.

De volgende sprekers zullen voor de geïnteresseerde tandartsen en andere dental professionals in deze problematiek de nodige ordening aanbrengen:

" Mw Prof dr Jozien Bensing, directeur van het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (KNAW hoogleraar en winnaar Erasmusprijs)

" Drs Annemarie Verhoef, als tandarts-docent verbonden aan het ACTA

" Dr mr Wolter Brands, tandarts en jurist, verbonden aan het UMC St Radboud Nijmegen en werkzaam in zijn eigen praktijk.

De NVSST verwacht een interactieve middag. Zoals gebruikelijk kan elke aanwezige in de discussie zijn / haar vragen, aanmerkingen en suggesties voorleggen aan de sprekers. De NVSST ziet uit naar uw aanwezigheid op de najaarbijeenkomst van 31 oktober 2008 om 14.30 (toegang vrij).

J.M. Kreyns, secretaris NVSST

Inl. www.nvsst.nl

jipkreijns@planet.nl


Programma-08-04-2005
Conceptagenda Jaarsvergadering 2008 van de NVSST 

Vrijdag 16 mei 2008 om 9.00, d.w.z. voorafgaand aan het lustrumcongres, te Zwolle (locatie Regardz Nieuwe Buitensociëteit).

Opening en vaststelling van de definitieve agenda

Ingekomen en uitgaande stukken

Notulen Algemene Ledenvergadering dd 08-06-2007 te Utrecht

Jaarverslag secretaris

Staat van baten en lasten 2007, alsmede verslag kascontrolecommissie

Begroting 2008

Vaststellen contributie

(her)verkiezing kascontrolecommissie

Website/digitale informatieverstrekking

Najaarsbijeenkomst 2008

Rondvraag

Sluiting

De stukken voor de jaarvergadering zijn direct voorafgaand daaraan beschikbaar voor de leden en via de website www.nvsst.nl te raadplegen.Van heinde en verre-08-04-2005

Het bestuur van de NVSST nodigt u graag uit voor de aanstaande voorjaarsbijeenkomst op vrijdag 20 mei van 14.30 tot 17.00 uur. Plaats: vergadercentrum Hoog Brabant in Hoog Catharijne te Utrecht. Het thema van deze bijeenkomst is:

Van heinde en verre

Buitenlandse tandartsen komen naar Nederland, al of niet gestimuleerd door zorgmakelaars die tandheelkundige zorg aanbieden. Deze tandartsen uit den vreemde kunnen ondervinden dat hun diploma's in Nederland niet erkend worden. Om in Nederland te kunnen werken, moeten zij een verklaring van vakbekwaamheid aanvragen bij het ministerie van VWS. De Commissie Buitenlandse Gediplomeerden Volksgezondheid actief (CBGV) heeft daarin een adviserende taak. Om in deze criteria, vereisten en verklaringen enige lijn te brengen, komt als eerste spreker mr. Niels Wijkhuis aan het woord. Wijkhuis is secretaris van de CBGV.

Als tweede spreker zal collega Nenofar Tavakoli Tabasi uit de doeken doen hoe het is om als allochtone tandarts in Nederland te werken. Tavakoli Tabasi heeft als Iraanse haar opleiding bij het ACTA gevolgd. Tijdens de opleiding heeft zij gemerkt dat het leggen van contacten tussen de allochtone en autochtone studenten moeizaam verloopt. Om te onderzoeken hoe dat doorwerkt in het functioneren als tandarts heeft zij haar scriptie over de allochtone tandarts geschreven. De titel 'De allochtone tandarts in Nederland, heeft hij (zij) het moeilijk?' verraadt al dat er zich soms problemen voor de allochtone tandarts voordoen.

Om de rol van de tandheelkunde in de Commissie Buitenlandse Gediplomeerden Volksgezondheid toe te lichten is collega Hans Prakken de derde en laatste spreker. Hij zal een aantal tendensen binnen de tandheelkunde vanuit die positie becommentariëren, zoals de komst van Zuid-Afrikaanse en Poolse tandartsen. Deze tandartsen werken veelal in grote praktijken die door niet-tandartsen zijn opgezet. Wat betekent die opzet voor de buitenlandse collega zelf en wat is de invloed van deze organisatievorm op de praktijken van Nederlandse collega's?

Graag tot ziens op onze voorjaarbijeenkomst om dit actuele onderwerp te bestuderen.

J.M. Kreyns, secretaris NVSST

Inl. jipkreijns@planet.nl

(Datum najaarsvergadering: 25 november 2005)Het kwetsbare kind, een zoektocht naar de bandbreedtes van de mondzorg voor kinderen-16-05-2008
Lustrumcongres 16 mei 2008
Regardz Nieuwe Buitensociëteit te Zwolle

Programma
(ontvangst: 9.30 uur, aanvang: 10.00 uur, borrel vanaf 17.00 uur)
Het kwetsbare kind, een zoektocht naar de bandbreedtes van de mondzorg voor kinderen
Moderatoren: Karin Weerheijm en Jaap Veerkamp
Inleiding Jaap Veerkamp: Het Kwetsbare Kind
Lindsay Silva: Vroeg geboren, voor altijd kwetsbaar.
Job van Exel: Hoe kwetsbaar is het kind in de nieuwe zorgmarkt?
Erika Polak: Kwetsbare kinderen, een belast systeem?
Gea Brands-Bottema: Regels rond kwetsbare kinderen
Maarten 't Hart: Tandheelkundige jeugdervaringen
Discussieronde onder leiding van Karin Weerheijm

Regardz Nieuwe Buitensociëteit Zwolle
Stationsplein 1
8011 CW Zwolle
T +31 (0)38 426 0242 (direct)
F +31 (0)38 426 0209
I www.regardz.nl
De Nieuwe Buitensociëteit ligt tegenover NS station Zwolle, een parkeergarage is aan de overkant van de straat.Je staat niet op de markt-02-11-2007

Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor de Studie van de Sociale Tandheelkunde nodigt u en overige belangstellenden graag uit voor de aanstaande najaarsbijeenkomst op vrijdag 2 november a.s. van 14.30 tot 17.00 uur. Plaats: vergadercentrum Hoog Brabant in Hoog Catharijne te Utrecht. De titel van deze bijeenkomst is:

"Je staat niet op de markt!"

Ondanks het gegeven dat de marktwerking in de gezondheidszorg is geïntroduceerd, voelt menig tandarts zich daar niet lekker bij. De gedachte heerst dat het marktbeginsel vooral door de zorgverzekeraars wordt aangegrepen om niet meer met iedereen contracten af te sluiten. En dat concurrentie tot meer kwaliteit zal leiden, daar is ook niet iedere tandarts van overtuigd. In de beleving van de beroepsgroep is eerder het omgekeerde waarneembaar. Als academisch tandarts sta je nu eenmaal niet op de markt, hoe zeer de oorsprong van het beroep ook met de jaarmarkt verbonden is. Tijd om eens uit te diepen wat de markt eigenlijk is. Is de markt inderdaad het monster dat alleen maar slachtoffers maakt? Of ziet de overheid het goed en is de markt het middel bij uitstek om de tandheelkundige zorg te dereguleren? En hoort daar ook de introductie van de vrije tarieven bij? Er zal een wetenschappelijke kijk op 'de markt' gepresenteerd worden. Daarbij zal uiteengezet worden wat het verschil is tussen een vrije markt en een gereguleerde markt. Ook wordt aandacht besteed aan de voorwaarden voor een goede marktwerking. Staat het marktmechanisme niet op gespannen voet met de keuzevrijheid in de gezondheidszorg en in de tandheelkundige zorg? Of is die keuzevrijheid allang teloor gegaan? Peter Polderdijk, zorginkoper bij zorgverzekeraar CZ, stelt dat juist de marktwerking het hem mogelijk maakt om voor de verzekerden de beste zorg voor een redelijke prijs in te kopen. Vervolgens treedt de zorgverzekeraar op als een gids die de verzekerde naar de passende en gecontracteerde zorgverlener begeleidt. Dit is heel in het kort de interpretatie die bij deze zorgverzekeraar aan het begrip 'markt' wordt gegeven. Tandarts-jurist Bart Admiraal zal nagaan of deze interpretatie inderdaad de patiënt ten goede komt. Hij stelt zich in de najaarbijeenkomst op als de tandarts die moet roeien met de riemen die op de markt worden aangeboden. Of is het voor de tandarts mogelijk om zelf marktinstrumenten te ontwikkelen, met een onderscheidende website, een wervende nieuwsbrief en dergelijke? Met deze instrumenten heeft Admiraal al de nodige ervaring opgedaan.

De NVSST verwacht een prikkelende middag waarin de voorstanders en de tegenstanders van de markt aan het woord zullen komen. In de discussie kan elke aanwezige ook zijn gedachten over de markt aan de sprekers en het gehoor voorleggen. De NVSST hoort graag uw mening op de najaarbijeenkomst van 2 november 2007 om 14.30.

J.M. Kreyns, secretaris NVSST, Inl. jipkreijns@planet.nl


Tandarts, dat kun je niet máken-10-11-2006
Het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor de Studie van de Sociale Tandheelkunde nodigt u als NVSST-lid graag uit voor de aanstaande najaarsbijeenkomst op vrijdag 10 november 2006 van 14.30 tot 17.00 uur. Plaats: vergadercentrum Hoog Brabant in Hoog Catharijne te Utrecht. Het thema van deze bijeenkomst is:

Tandarts, dat kun je niet máken!

In een tijd waarin zelfs (!) vanuit de Haagse politiek de nadruk wordt gelegd op "normen en waarden", zien we de aandacht voor iemands instelling, of attitude, ook terug buiten het Binnenhof. Zo hebben de geneeskundige, tandheelkundige en diergeneeskundige faculteiten in Nederland de afgelopen jaren werk gemaakt van het in eindtermen formuleren van adequaat professioneel gedrag van de student. Hiertoe is een Projectteam Consilium Abeundi ingesteld en aan de richtlijnen en aanbevelingen die hieruit voortvloeiden is inmiddels door alle bovengenoemde opleidingen gestalte gegeven.

Op deze najaarsbijeenkomst van de NVSST zal worden ingegaan op deze ontwikkeling. Immers, onder de huidige cohorten afstuderenden is deze aandacht voor attitude en gedrag nadrukkelijker onderdeel van de opleiding geweest dan van degenen die hen voorgingen. Zien we dit terug in de praktijk? En, zijn er eigenlijk wel eindtermen te maken van iets dat zozeer door subjectieve beleving wordt beïnvloed? Hebben wij, als redelijk ervaren rotten in de tandheelkunde, zelf wel een eensluidend idee over wat je wel en niet kunt maken?

Drie sprekers zullen vanuit een karakteristieke invalshoek een inleiding geven die relevant is voor de aansluitende discussie. Dr. Lieven Decock (filosoof, natuurkundige) is universitair docent ethiek aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit en verzorgt vanuit die positie onderwijs in ethiek aan ACTA-studenten. Hij zal uitleg geven over welke handvatten hij studenten meegeeft bij het beoordelen van situaties vanuit ethisch gezichtspunt. Mr. Mr R van der Velden, jurist, tandarts (tandarts, jurist) is naast algemeen practicus ook voorzitter van de werkgroep beroepsuitoefening van de NMT. In zijn voordracht zal hij onder meer ingaan op het spanningsveld tussen enerzijds de tandarts als vrij ondernemer en anderzijds het verlenen van zorg. Prof. dr. Rob Schaub (tandarts) zal uiteen zetten hoe aan de Groningse opleiding vorm is gegeven aan onderwijs in "normen en waarden" onder het motto "De goede dingen doen, en de dingen goed doen".

Het bestuur van de NVSST nodigt hierbij alle leden en overige geïnteresseerde tandartsen uit voor deze toekomstgerichte middag. Graag tot ziens op onze najaarbijeenkomst van 10 november 2006 om 14.30.

Namens het bestuur,

Dr. RC Gorter, moderator

Nadere inlichtingen: jipkreijns@planet.nl

20-05-2005
10 november 2006 Titel: Tandarts, dat kun je niet máken! (Over ethiek en professioneel gedrag in de tandheelkunde) Sprekers: Prof dr RMH Schaub, tandarts Dr R. vd Velden, tandarts, jurist Dr LB Decock, filosoof, natuurkundige Plaats: Hoog Brabant, Hoog Catharijne, Utrecht Aanvang: 14.30 uur Nadere informatie volgt binnenkort.


Financieel jaarverslag 2009
Financieel Jaarverslag NVSST over 2009
(zie Bijlagen: Balans / Jaarrekening en begroting)

De uitgaven en inkomsten over het jaar 2009 konden door de NVSST worden afgesloten met een positief saldo van 1578 euro. Het eigen vermogen werd daarbij gebracht op 11230 euro.

Kanttekeningen:

 1. 5 leden voldeden na herhaaldelijke oproep alsnog hun achterstallige contributie over 2008 in begin 2009, hetgeen bij de huidige inkomsten is bijgeteld. Overigens zullen er weer een stuk of 5 (niet noodzakelijkerwijs dezelfde) personen de contributie van 2009 pas in 2010 betalen, zo laten de boeken reeds zien, hetgeen volgend jaar zal worden bijgeschreven.
 2. Er is door 75 leden contributie betaald voor het jaar 2009. Er zijn daarenboven dus de 5 laat-betalers, plus 2 ereleden, plus 2 nieuwe aanmeldingen, hetgeen het totale aantal NVSST-leden per 31 december 2009 op 84 brengt. Voor 2010 heeft een tweetal leden opgezegd.
 3. Het positief saldo van anderhalf duizend euro is vooral te danken aan het feit dat er in 2009 slechts één maal zaalhuur hoefde te worden afgedragen (vanwege de samenwerking met de NMT in juni). Voor 2010 zijn derhalve hogere uitgaven begroot dan in 2009 werkelijkheid waren.

Voorstel contributie:

Voorgesteld wordt de contributie over 2010 te handhaven op 60 euro en 10 euro voor studenten (uitgaande van 80 betalende leden).

Namens het bestuur,

RC Gorter
penningmeester

Amsterdam, maart 2010


Jaarverslag van de secretaris 2009
Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2009

In het jaar 2009 participeerde de Nederlandse Vereniging voor de Studie van de Sociale Tandheelkunde wat betreft de voorjaarsbijeenkomst in het NMT-jaarcongres ‘Samen voor de patiënt’. Dit congres werd op 12 juni 2009 gehouden in de Doelen te Rotterdam. Deze locatie, althans de ruimte die door de congresorganisatie aan de NVSST was toebedeeld, was in feite ongeschikt voor de voorjaarsbijeenkomst. Te lawaaierig en te benauwd. Het bestuur heeft dit aan de congresorganisatie laten weten.

Qua inhoud bleek het onderwerp van de bijeenkomst goed gekozen: Transparantie. Drie sprekers gaven hun visie onder de titel ‘Transparantie: zo helder als wat?’
Volgens de eerste spreker, dr. Dirk G. Mettes, ontbreekt het in de zorg nu nog aan transparantie. Mettes ziet transparantie als een van de middelen om de kwaliteit van zorg en de patiëntveiligheid te verbeteren. Verbetering is nodig omdat te vaak nog de gezondheidszorg een ziekmaker in plaats van een betermaker is. Alleen al het gegeven dat 20% tot 25% van de diagnostische en therapeutische handelingen niet nodig zijn, illustreert dit. Wat betreft de tandheelkundige diagnostiek heeft Mettes onderzoek gedaan naar de routinematige periodieke controle en het routinematig nemen van bitewings. Zijn conclusie is dat de kwaliteit van de mondzorg toeneemt als op basis van een op de patiënt toegesneden risicoprofiel het periodiek mondonderzoek plaatsvindt.
Transparantie blijkt voor spreker 2, dr. Casper P. Bots, samen te vallen met duidelijkheid voor de patiënt wat betreft diens mondgezondheid. Om de patiënt duidelijk te maken hoe verschillende risicofactoren van invloed zijn op het risico om cariës te ontwikkelen, neemt Bots samen met de patiënt het cariogram van de patiënt door. Dat gebeurt achter het beeldscherm, want het cariogram is in een computerprogramma verwerkt. In heldere kleuren maakt het de patiënt duidelijk dat voeding, plak, bacteriën en speeksel van invloed zijn op de kans om nieuwe gaatjes te krijgen. Het mooie van het programma is dat de kleuren fraai zichtbaar maken hoe verbetering van bijvoorbeeld het dieet, de kans op het krijgen van caviteiten vermindert. In dat geval verandert op het scherm de omvang van de gekleurde ‘taartpunten’. Een transparante methode om de  mondgezondheid van de patiënt tot op zekere hoogte te kunnen voorspellen.
Ethicus dr. Alies Struis plaatste als derde spreker de transparantie in een breder perspectief. In 2006 is het signalement “Vertrouwen in verantwoorde zorg? Effecten van en morele vragen bij het gebruik van prestatie-indicatoren” verschenen. Daarin wordt betoogd dat vanwege de economisering van de zorg de externe eisen die aan zorgaanbieders zoals tandartsen worden gesteld, toenemen. Een van die eisen is transparantie in prestatie, prijs en kwaliteit. Om te laten zien wat het effect van onderzoek en behandeling in de tandheelkunde is, zullen dus prestatiemetingen van de tandartsen gevraagd worden. De kwaliteit van de mondzorg zal zichtbaar gemaakt moeten worden door richtlijnen te ontwikkelen, zoals de richtlijn voor het periodiek mondonderzoek.

Verslag van de najaarsbijeenkomst

Omdat Jip Kreijns statutair aftredend was, is het bestuur van de NVSST m.i.v. de jaarvergadering van 12 juni 2009 als volgt samengesteld:

 • Laurent Zeegers, voorzitter
 • Ronald Gorter, penningmeester
 • Josef Bruers, secretaris
 • Mr R van der Velden, jurist, tandarts, bestuurslid
 • Johan Kieft, bestuurslid -2-

Afgezien van de bestuursvergaderingen voorafgaand aan de bijeenkomsten, kwam het bestuur in 2009 viermaal bijeen.

Het totaal aantal leden van de vereniging bedraagt momenteel: ca. 80.

Josef Bruers, 4 juni 2010


Notulen 2009

Notulen van de Jaarvergadering 2009 van de NVSST, gehouden op vrijdag 12 juni 2009 om 13.30 te Rotterdam, voorafgaand aan de voorjaarsvergadering in het kader van het NMT-jaarcongres ‘Samen voor de patiënt’. 

 1. Opening en vaststelling van de definitieve agenda

Voorzitter L. Zeegers promoveert de conceptagenda tot de definitieve agenda.

 1. Ingekomen en uitgaande stukken

Lid Jos van den Heuvel heeft een bericht van verhindering gestuurd.

 1. Notulen Algemene Ledenvergadering dd 16-05-2008 te Zwolle

Deze worden zonder op- of aanmerkingen vastgesteld.

 1. Jaarverslag secretaris over 2008

Met luid applaus aanvaard.

 1. Staat van baten en lasten 2008, alsmede verslag kascontrolecommissie

Er is in beperkte mate op de reserves van de vereniging beroep gedaan. Mede vanwege welwillende sponsoren heeft dit de financiële positie van de NVSST niet verzwakt.  

 1. Begroting 2009

De kosten voor de voorjaarsbijeenkomst vallen mee vanwege het participeren in het NMT-jaarcongres. De verwachting is dat hierdoor het jaar 2009 met een positief saldo kan worden afgesloten.

 1. Vaststellen contributie voor komend bestuursjaar

Op voorstel van de penningmeester wordt de contributie vastgesteld op 60 euro voor ‘gewone’ leden. Student-leden blijven 10 euro betalen.

 1. (her)verkiezing kascontrolecommissie

Na het voorlezen van het verslag van de kascontrolecommissie wordt deze commissie bedankt voor dit fraaie stukje proza en de daaraan voorafgegane werkzaamheden. De kascontrolecommissie voor volgend jaar bestaat uit de collega’s Ten Bruggencate en Hoft. Doordat zij in elkaars omgeving gevestigd zijn, zijn geen substantiële reiskosten te verwachten.  

 1. instellen projectgroep stimuleringsprijs Sociale Tandheelkunde

De prijs van 500 euro is bedoeld voor studenten die een scriptie over een sociaal tandheelkundig onderwerp hebben gemaakt. Van Foreest stelt uit ervaring te weten dat het nog niet zo makkelijk is om een prijs goed toe te kennen. Criteria, beoordelaars et cetera vergen duidelijke uitgangspunten. Daarom geeft Van Foreest de suggestie om de prijs onder te brengen bij een al bestaande prijs.

 1. najaarsbijeenkomst 2009

De najaarsbijeenkomst vindt plaats op 13 november 2009 om 14.30 op de vertrouwde plek Hoog Brabant te Utrecht. Onderwerp: ‘Het imago van de tandarts’.-2-

 1. Aftredend bestuurslid: J.M. Kreijns

Na 8 jaar is Jip Kreijns statutair aftredend. Met een applaus wordt hij bedankt voor zijn inspanningen, waarbij met name de artikelen over de NVSST-bijeenkomsten worden genoemd. Kreijns zal deze blijven verzorgen, hoopt hij.  

 1. Rondvraag

Wordt geen gebruik van gemaakt.

 1. Sluiting

Om 14.00 uur, ruim op tijd om tijdig met de voorjaarsbijeenkomst te starten.


Conceptagenda Jaarvergadering 2009 van de NVSST

Conceptagenda Jaarvergadering 2009 van de NVSST  

Vrijdag 12 juni 2009 om 13.30 te Rotterdam, voorafgaand aan de voorjaarsvergadering in het kader van het NMT-jaarcongres ‘Samen voor de patiënt’.

 1. Opening en vaststelling van de definitieve agenda
 1. Ingekomen en uitgaande stukken
 1. Notulen Algemene Ledenvergadering dd 16-05-2008 te Zwolle
 1. Jaarverslag secretaris over 2008
 1. Staat van baten en lasten 2008, alsmede verslag kascontrolecommissie
 1. Begroting 2009
 1. Vaststellen contributie voor komend bestuursjaar
 1. (her)verkiezing kascontrolecommissie
 1. instellen projectgroep stimuleringsprijs Sociale Tandheelkunde
 1. najaarsbijeenkomst 2009
 1. Aftredend bestuurslid: J.M. Kreijns
 1. Rondvraag
 1. Sluiting

De stukken voor de jaarvergadering zijn direct voorafgaand daaraan beschikbaar voor de leden en via de website www.nvsst.nl te raadplegen.Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2008

Jaarverslag van de secretaris over het jaar 2008

Het jaar 2008 was voor de Nederlandse Vereniging voor de Studie van de Sociale Tandheelkunde een lustrumjaar. Daarom is op 16 mei 2008 het lustrumcongres: ‘Het kwetsbare kind, een zoektocht naar de bandbreedtes van de mondzorg voor kinderen’ georganiseerd. Dit congres vond plaats in Zwolle en als moderatoren traden de kindertandartsen Karin Weerheijm en Jaap Veerkamp op. Om het lustrumcongres op te luisteren voorzag Maarten ’t Hart het onderwerp van zijn persoonlijke invalshoek.
Kwetsbare kinderen zijn in diverse categorieën te verdelen. Zo kan een kind kwetsbaar worden genoemd als een verstoring of vertraging van het normale ontwikkelingspatroon interfereert met de dagelijkse routine, bijvoorbeeld de tandheelkundige verzorging en behandeling. Over deze categorie kwetsbare kinderen is in het Erasmus Medisch Centrum een groot onderzoek gaande onder de naam Generation R. De arts Lindsay Silva presenteerde haar deel van dit onderzoek over de laattijdige gevolgen van vroeggeboorte en van prenatale groeiretardatie. Deze leiden tot een grotere behandelnoodzaak met navenante extra kosten, ook op tandheelkundig gebied.
De gezondheidseconoom Job van Exel liet zien dat er voor de behandeling van deze kwetsbare kinderen waarborgen in het huidige zorgstelsel zijn opgenomen. Toch bieden deze niet volledige dekking. Het nieuwe zorgstelsel kent ook onzekerheden als het om de bescherming van kwetsbare groepen gaat. De greep van de overheid is beperkt tot de basiszorgverzekering en strekt zich niet uit tot de aanvullende verzekering. In individuele gevallen kan dit betekenen dat een kwetsbaar kind dat ook een orthodontische afwijking heeft, de geïndiceerde orthodontische behandeling niet kan ondergaan.
In een Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde (CBT) wordt een deel van de kwetsbare kinderen behandeld. Voorafgaand en tijdens de tandheelkundige behandeling probeert Erica Polak, psycholoog bij de Stichting Bijzondere Tandheelkunde te Amsterdam, in te schatten hoe de draaglast van een kind eruit ziet. Haar uitgangspunt is het balansmodel van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (NIZW). In dat model bepalen de diverse risicofactoren de last die een kind te dragen krijgt.
Soms is het aantal minfactoren zodanig dat deze de draagkracht van ouders te boven gaan met als gevolg dat het kind onder toezicht van Bureau Jeugdzorg is gesteld. Volgens Gea Brands, familie- en kinderrechter, is het nog niet zo makkelijk wie dan de tandarts de vereiste toestemming voor behandeling van het kwetsbare kind geeft. Dat hangt af van een drietal variabelen: de leeftijd van het kind, de omvang van het juridische gezag van de ouder en de aard van de behandeling. Een kind heeft tot 12 jaar geen zeggenschap en kan zelf geen toestemming voor de behandeling geven. Van 12 tot 16 heeft het kind wel een juridische bevoegdheid, maar is niet zelfstandig handelingsbekwaam. De ouders of andere gezaghebbenden moeten ook toestemming verlenen. Een kind van 16 jaar en ouder is juridisch gezien volwassen.
Waar de tandarts ook mee te maken kan krijgen is kindermishandeling. Dat begrip is volgens Brands veelomvattender dan alleen fysiek geweld. Ook seksueel misbruik, emotionele dwang, verwaarlozing en het getuige zijn van ouderlijk geweld is kindermishandeling. Van de besproken categorieën van kwetsbare kinderen toonden de moderatoren voorbeelden uit hun praktijk voor kindertandheelkunde. Daardoor werd indringend duidelijk dat achter de presentaties van de inleiders kwetsbare kinderen met al dan niet slechte gebitten schuilgaan.

De titel van de najaarbijeenkomst op 31 oktober was: Moderne communicatie in de praktijk.
Over dit onderwerp zou onder anderen mw. prof dr Josien Bensing, directeur van het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg spreken. Tot teleurstelling van het NVSST-bestuur liet zij echter kort voor de najaarsbijeenkomst verstek gaan. Dit gemis werd op voortreffelijke wijze gecompenseerd door de NVSST-penningmeester, Ronald Gorter. Hij liet aan de hand van een aantal video’s zien hoe de ACTA-studenten in hun opleiding bewust worden gemaakt van de impact van een goede of juist een slechte communicatie. Daarin werd bevestigd dat slechte communicatie de patiënt als het ware op het spoor van de formele klacht zet.
De kwaliteit van tandheelkundige informatie op het internet werd door drs. Annemarie Verhoef, als tandarts verbonden aan het ACTA, belicht. Zij liet zien dat er verschillende criteria zijn waarop een website beoordeeld kan worden. Daarvoor is op ACTA de kwaliteitsmeter Verhoef en van Loveren ontwikkeld, waarin 13 criteria zijn opgenomen. Enkele van deze criteria zijn dat de auteur, eigenaar en beheerder van de website bekend moeten zijn, alsmede de financieringsbronnen en het advertentiebeleid. Gemeten aan de hand van dat soort criteria behoeven de meeste praktijkwebsites verbetering.
In het verlengde van de moderne communicatie kwam ook de voortgang van het elektronisch patiëntendossier aan de orde. Deze materie werd dr mr Wolter Brands, tandarts, jurist en gewaardeerd NVSST-lid. Uit zijn exposé werd duidelijk dat voor een vlekkeloze invoering van het EPD niet alleen bij huisartsen, maar zeker ook bij tandartsen nog diverse al dan niet digitale hobbels moeten worden genomen.

Met de lustrumbijeenkomst sloot de NVSST aan bij het NMT-project ‘Kies voor gaaf’. Inhoudelijk een goede keuze, hoewel de belangstelling van de tandartsen tegenvallend was. De najaarsbijeenkomst sloot aan bij de wens om actuele onderwerpen te agenderen en was geslaagd.

M.i.v. de jaarvergadering van 16 mei 2008 is het bestuur van de NVSST als volgt samengesteld:

 1. Laurent Zeegers, voorzitter
 2. Ronald Gorter, penningmeester
 3. Josef Bruers, bestuurslid
 4. Mr R van der Velden, jurist, tandarts, bestuurslid
 5. Jip Kreijns, secretaris

Afgezien van de bestuursvergaderingen voorafgaand aan de bijeenkomsten, kwam het bestuur in 2008 viermaal bijeen.

Het totaal aantal leden van de vereniging bedraagt momenteel: ca. 85.

Jip Kreijns, 12 juni 2009.


Notulen Jaarvergadering vrijdag 16 mei 2008

Notulen Jaarvergadering van de Nederlandse Vereniging voor de Studie van de Sociale Tandheelkunde, gehouden op vrijdag 16 mei 2008 om 9.00 te Zwolle.

 1. Opening en vaststelling van de definitieve agenda

Voorzitter L. Zeegers stelt de agenda definitief vast. Hij wijt de geringe opkomst voor de jaarvergadering aan het vroege uur, voorafgaand aan het Lustrumcongres 2008.
 

 1. Ingekomen en uitgaande stukken

Er zijn twee berichten van verhindering ontvangen, en wel van de leden Van Foreest en Van den Heuvel.

 1. Notulen Algemene Ledenvergadering dd 16-05-2007 te Utrecht

In deze notulen komt een foutje in de naam Sibele voor. Wordt geschreven als Sibelle. Verder worden deze notulen vastgesteld.

 1. Jaarverslag secretaris over het jaar 2007

Dit verslag wordt onder goedkeurend gemompel vastgesteld.

 1. Staat van baten en lasten 2007, alsmede verslag kascontrolecommissie

De kascontrolecommissie bestond uit de leden Van Foreest en Van den Heuvel. Zij bevonden de kas in orde. Per brief d.d. 9 april 2008 adviseert de commissie de Algemene Ledenvergadering om de penningmeester te dechargeren. Aldus geschiedt.
 

 1. Begroting 2008

De inkomsten via de contributie verlopen naar tevredenheid van de penningmeester. Circa 85 leden hebben betaald. Door ‘in te teren’ i.v.m. het lustrumcongres blijft er ongeveer een bedrag van € 10.000,- in kas. Omdat dit ongeveer het dubbele is van de jaarbegroting levert dit geen problemen op.
 

 1. Vaststellen contributie

Conform het voorstel van de penningmeester blijft de contributie gehandhaafd op € 60,00. Die voor student-leden blijft € 10,00 per jaar.
 

 1. (her)verkiezing kascontrolecommissie

J. van Foreest wordt vervangen door J. ten Bruggencate. Samen met J. van den Heuvel vormt hij nu de kascontrolecommissie voor de staat van baten en lasten 2008.

 1. Website/digitale informatieverstrekking

De NVSST-website functioneert niet optimaal. De redenen daarvoor zijn dat de wensite wordt bijgehouden door een student, die door een andere beheerder zal worden vervangen. Ook de secretaris is te zeer aan papier gewend om een goede website-gebruiker te kunnen zijn. Er zouden enkele handigheidjes in moeten worden gebouwd, zoals het digitaal aanmelden.

 1. Najaarsbijeenkomst

Het onderwerp van de najaarbijeenkomst van 31-10-2008 zal zijn: Moderne communicatie in de praktijk.

 1. Rondvraag

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

Opgesteld door de secretaris.Vrijdag-13-november

Op vrijdag 13 november a.s. houdt de NVSST haar najaarsbijeenkomst.
Aanvang: 14.30 uur
Locatie: zalencentrum Hoog Brabant, Hoog Catharijne, Utrecht

Het onderwerp dat deze bijeenkomst centraal zal staan is:

“Het imago van de tandarts”

Een drietal sprekers zal vanuit verschillende invalshoek een verrassende kijk op dit onderwerp bieden, waarna in de discussie ongetwijfeld diverse imago’s gemaakt en gebroken zullen worden.

Dennis Edeler, medisch historicus, verbonden aan Sociale Tandheelkunde en Voorlichtingskunde, ACTA - met 23 september 2009 (12.00 uur) als promotiedatum bij de Universiteit van Amsterdam op het onderwerp drinkwaterfluoridering -, spreekt over de positie van de tandheelkunde te midden van de maatschappelijke discussie tijdens de jaren zestig en zeventig over het al dan niet verplicht fluorideren van drinkwater.

dhr Ronald Bos, secretaris van het Ivoren Kruis - "Hou je mond gezond": een goed imago van de tandarts begint (ook) bij de school om de hoek.

Nico Aarsbergen, oud pr man / lobbyist bij de ANWB, komt vertellen over imago schermutselingen van de ANWB

Het bestuur van de NVSST nodigt haar leden - en andere geïnteresseerden - van harte uit aanwezig te zijn!